PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2021/2022.

TECHNIKUM

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK
Belső kód Ágazat Választható nyelv Egyéb információ
1314 Informatika és távközlés angol, német
Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Az informatikai rendszer- és alkalma-zásüzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja. A programozási és hálózati ismeretek birtokában képes lesz okos otthon rendszereket kialakítani, vezérelni, különböző platformokon megjelentetni, működésüket öszszehangolni.

1315 Építőipar angol, német
Magasépítő technikus

Fő feladata az építés műszaki előkészí-tésével, kivitelezésével, fenntartásával, felújításával és átalakításával kapcsolatos műszaki feladatok ellátása. Na-gyobb építkezéseknél ő az összekötő a kivitelezés és a tervezés között. Önálló tevékenységként vezethet építési vállalkozást, elláthatja a felelős műszaki vezető munkáját. A képzést elvégzők keresett szakemberek a munkaerőpiacon, de találó választás a felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is.

1316 Építőipar angol, német
Mélyépítő technikus – ÚJ!!!

Önállóan vagy mérnöki irányítással építmények készítésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Az építő-anyag gyártás technológiai folyamatait előkészíti. Irányítja és szervezi a szük-séges talajfeltárásokat és építésvezetőként a kivitelezők munkáját. Közreműködik a szükséges engedélyek beszerzésénél. Az építőipari vállalkozásoknál számlákat, árajánlatokat készít, kitűzi az építmények helyét, nyomvonalát.

1317 Épületgépészet angol, német
Épületgépész technikus

Olyan szakember, aki a családi házak, középületek, intézmények és ipari létesítmények ivóvíz-, szennyvíz-, hűtés- és központi fűtés, valamint a gázipari rendszerek tervezésével és a kivitelezés előkészítésével, irányításával és dokumentálásával foglalkozik. Elkészíti az ajánlatot, irányítja a kivitelezési és szerelési munkákat, megszervezi az üzembe helyezési, beszabályozási, átadásátvételi tevékenységeket. Tervezi és irányítja a karbantartási, javítási feladatokat, a korszerűsítési munkákat, a bontási, hulladékkezelési és - hasznosítási feladatokat, szükség esetén részt vesz a kivitelezésben.

1318 Elektronika és elektrotechnika angol, német
Erősáramú elektrotechnikus

Az üzemi energetikai hálózatok létesítését, üzemeltetését, a villamosenergiagazdálkodás nyomon követését végző szakember. Feladatkörébe tartozik az alkalmazott irányítástechnikai, valamint hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása és üzemeltetése is. Nemcsak a hagyományos, de az okos otthonok telepítésében és programozásá-ban is jártas, tisztában van a felhasználói programokkal és azok alkalmazásá-val is. A villanyszerelők tudásanyagát is ismerve együttműködik e szakterület munkatársaival.

1319 Elektronika és elektrotechnika angol, német
Automatikai technikus

Az automatizált gépek, berendezések, rendszerek és épületek szerelését, üzembe helyezését, karbantartását végző szakember. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket, a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Az elsajátított pneumatikai és hidraulikai ismerek birtokában alkalmas vezérlési és szabályozási feladatok ellátására, emellett alapos PLC (programozható logikai vezérlő) ismeretekkel is rendelkezik.

A technikusképzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit, ezen képzéseinket választóknak nem kell elhelyezkedési nehézségektől tartaniuk. A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek a felsőoktatási felvé-telinél a szakirányú továbbtanulás esetében. A technikusi szakképzettség középvezetői ismereteket biztosít. A képzés 5 éves, melynek lezárásaként a négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája, ami emelt szintű érettségi vizsgának számít, lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így a 13. év végi sikeres vizsga után a tanuló kézhez kapja az érettségi bizonyítványát és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét.
A diákok először ágazatot választanak, majd a 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. Az első két év ága-zati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik.

Az intézménybe történő biztosabb bekerülés érdekében több kódot is célszerű megjelölni!

A közel 50 éves múlttal rendelkező intézményünk 9-12. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett a technikumi ágazatnak megfelelő szakmai képzést folytat. Az érettségiző a szakmai tantárgyakból 5. vizsgatárgyként szakmai érettségi vizsgát tesz.

A felvétel feltétele:
Az általános iskola eredményes befejezése.

Felvételi vizsga: nincs

Az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.


Rangsorolás:
A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi tanulmányi eredmények átlaga alapján történik, valamennyi osztályzattal értékelt tantárgy figyelembevételével.
Amennyiben a tanuló az iskolán belül több tanulmányi területet is megjelölt, úgy valamennyi tanulmányi terüle-ten rangsorolásra kerül.

Kollégiumi elhelyezés lehetősége:
A fiúkat és lányokat a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium intézményegységeiben, az iskola 200 méteres körzetében tudjuk elhelyezni.

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:

  • Iskolánk technikumi osztálya fogadja azokat a tanulókat, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, hallási vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy maga-tartásszabályozási zavarral) küzdenek.
  • A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd: „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort.
  • A sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése és oktatása mellett - kötelezően - gyógypedagógus irányí-tásával fejlesztő foglalkozásokban is részesül.
  • A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és kedvezményeket kaphat.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok:

  • Technikumunk fogadja a szakértői bizottság szakvéleménye alapján a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.
  • Felvételük ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd: „Rangsorolás”). Ezen tanu-lók nem képeznek külön rangsort.
  • 3. A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és kedvezményeket kaphat.

Nyílt napok:
A járványhelyzet miatt nyílt napok tartására nincs lehetőségünk.

Nyílt napok helyett bővebb információ a weboldalunkon:
www.szimki.sulinet.hu
és facebook elérhetőségünkön:
Széchenyi István Szki Zalaegerszeg - található.

Kérdéseiket honlapunkon a „nyolcadikosoknak” szóló menüsorban írásban is feltehetik. Minden kérdésre rövid időn belül válaszolunk!

További információk:
A képzés teljes ideje alatt jövedelemhez jut a tanuló:
9. és 10. évfolyamban 8.050 Ft alap ösztöndíj havonta
11. évfolyamtól tanulmányi eredmény alapján:
- duális képzés esetén: a minimálbér 60-100%-a (jelenleg 96.000-161.000Ft)
- iskolai tanműhelyben: 8.000-56.000Ft.
A szakmai vizsga sikeres teljesítése után egyszeri pályakezdési támogatás jár, mely a vizsga eredményétől függően 128.000-289.000Ft között lehet.